My, Olblani Sebastian Koszela, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, które zbieramy od ciebie lub o tobie. Np. zbieramy twoje dane osobowe podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego Hokus Pokus. Przetwarzamy twoje dane osobowe zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują ciebie jako indywidualną jednostkę, pośrednio tzn. w połączeniu z innymi informacjami na przykład twoje imię, adres pocztowy, adres email i numer telefonu, albo unikalny identyfikator urządzenia.

 

Polityka prywatności i polityka cookie

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Hokus Pokus pod adresem https://www.sklephokuspokus.pl jest Olblani Sebastian Koszela z siedzibą w Kębłowie przy ul. Osiedlowa 33, 64-223 Kębłowo, NIP 923 161 91 87, REGON 381041021, e-mail: s.koszela@olblani.pl zwany dalej Administratorem i będący Usługodawcą.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem s.koszela@olblani.pl lub telefonicznie lub wysyłając pismo na adres siedziby Olblani Sebastian Koszela.

 

Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe klientów i odwiedzających stronę sklepu Hokus Pokus są przetwarzane w celu:

 • rejestracji i prowadzenia konta klienta na stronie sklepu internetowego
 • realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy klientem, a sklepem internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • po wyrażeniu osobnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji handlowych (tzw. Newsletter) drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego ( art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne)
 • potwierdzenia wykonania naszych obowiązków lub ochrony przed roszczeniami, ochrony praw, prywatności i bezpieczeństwa nas i naszych klientów
 • w celach statystycznych i do analiz, co pozwala lepiej zrozumieć klientów, stworzyć dla nich lepsze usługi i zaoferować lepiej dobrane produkty

 

Aby zrealizować i dostarczyć zamówienie, dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym hurtowniom, operatorom pocztowym lub przewoźnikom, które świadczą usługi na zlecenie Administratora. Aby realizować wysyłkę informacji handlowej – pod warunkiem, że klient wyraził na to zgodę – dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym takową usługę na zlecenie Administratora. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji zakupów i , po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest konieczne w celu złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

Przeglądanie i przepływ informacji na wszystkich stronach sklepu internetowego jest zorganizowane w postaci szyfrowanego połączenia SSL, które to gwarantowane jest odpowiednim certyfikatem.

Niemniej jednak zaleca się klientom aby chronili swój login i hasło do lgoowania do sklepu internetowego i nie powierzali ich osobom trzecim.

Prawo kontroli, dostępu do treści i możliwości poprawiania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą ma następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Administrator zapewnia realizację powyższych praw, ale klient może dodatkowo żądać realizacji tych praw kontaktując się z administratorem drogą email: s.koszela@olblani.pl.

 

Polityka Plików Cookies

Administrator wykorzystuje pliki Cookies aby zbierać informacje na temat wizyt klientów w sklepie internetowym np. by zapamiętać preferencje klientów, zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo strony czy prowadzić kampanie marketingowe.

Pliki Cookies używane na stronach sklepu internetowego nie przechowują danych osobowych pozwalających na identyfikację klientów. Są one instalowane na urządzeniach klientów i jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usług w sklepie internetowym, gdyż znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcjonalności sklepu, a w szczególności procesu autoryzacji.

Ustawienie przeglądarki jest odpowiednio wyrażeniem zgody na ich użycie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu klienta i pozostają tam do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechnizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia klienta.
 • Cookies trwałe – są zapisywane na urządzeniu klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Pozwalają one na przechowywanie i zapamiętywanie informacji o preferencjach klientów np. ich nazwy użytkownika(loginu), dzięki czemu podczas kolejnego logowania będzie możliwe automatyczne uzupełnienie tego pola. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia klienta.

 

Ze względu na cele i funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym, Administrator wykorzystuje zarówno własne (wewnętrzne) jak i zewnętrzne pliki Cookies.

Cookies własne są stosowane by:

 • odpowiednio skonfigurować usługi sklepu internetowego i dostosować zawartość jego stron
 • zapamiętać ustawienia klienta i personalizować interfejs użytkownika
 • zapamiętać odwiedzane przez klienta strony i rekomendować mu odpwoiednie treści
 • zapewnić ciągłość sesji w sklepie, poprawnie konfigurować funkcje sklepu jak i zwiększać wydajność usług

Cookies zewnętrzne są stosowane w następujących celach:

 • zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi typu Google Analytics
 • zbieranie informacji o: zachowaniu klientów na stronach sklepu internetowego, ich preferencjach i zainteresowaniach poszczególnymi produktami, rodzajach wykorzystywanych przeglądarek i urządzeń elektronicznych, za pośrednictwem narzędzi takich jak Google Analytics, Facebook Pixel. Te cookies pozwalają później na wyświetlanie reklam i informacji marketingowych.
 • zbierania informacji statystycznych na temat docierania i czytania przez klientów informacji handlowych wysyłanych na zlecenie Adminsitratora przez podmioty zewnętrzne takie jak Mailchimp

 

Klient ma możliwość określenia zasad przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Klient może również w każdej chwili usunąć pliki Cookies ze swojego urządzenia wykorzystując dedykowane do tego funkcje przeglądarki internetowej, może to jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie sklepu internetowego Hokus Pokus.

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące dane osobowe, a w szczególności zabezpiecza przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, zmianą, utratą czy usunięciem.

W sprawach nieuściślonych niniejszą Polityką Prywatności ma zastosowanie regulamin Sklepu Hokus Pokus, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 19.08.2019.