Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Hokus Pokus obowiązuje od dnia 19.08.2019.

 

Przed przystąpieniem do używania sklepu internetowego Hokus Pokus wszyscy klienci powinni dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu. Używanie stron sklepu internetowego Hokus Pokus oznacza zgodę ze wszystkimi postanowieniami zawartymi w treści regulaminu.

Sklep internetowy Hokus Pokus, funkcjonuje pod adresem https://www.sklephokuspokus.pl, prowadzony jest przez Sebastiana Koszelę, będącego właścicielem firmy Olblani z siedzibą  przy ul. Osiedlowa 33, 64-223 Kębłowo, NIP 923 161 91 87, REGON 381041021.

 

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep internetowy – sklep Hokus Pokus działający pod adresem https://www.sklephokuspokus.pl.

Klient  – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynnośi prawnych, dokonuje zakupu towaru w sklepie internetowym i zaakceptowała jego regulamin.

Sprzedawca – Olblani Sebastian Koszela z siedzibą w Kębłowie, przy ul. Osiedlowa 33, 64-223 Kębłowo, NIP 923 161 91 87, REGON 381041021.

Produkt (towar) – rzecz prezentowana w sklepie internetowym przez Sprzedawcę, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

 

Regulamin sklepu internetowego określa wszelkie zasady korzystania z niego, a w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży, wykonywania tych umów czy postępowania reklamacyjnego.

Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad.

Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany korzystać z niego zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Rejestracja i logowanie

Sklep internetowy umożliwia swoim  klientom założenie konta na stronie internetowej sklepu, który działa pod adresem https://www.sklephokuspokus.pl.

Rejestracja konta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna i umożliwia korzystanie z funkcjonalności sklepu.

Rejestracja konta polega na podaniu adresu email oraz hasła , konieczne jest również zaakceptowanie niniejszego regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanych podczas procesu rejestracji.

Po naciśnięciu zarejestruj się, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie przesłana wiadomość, potwierdzająca rejestrację konta. Umowa  o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia klientowi założenia i korzystania z konta sklepu internetowego zostaje zawarta w  chwili otrzymania przez klienta wiadomości email o rejestracji.

Po zarejestrowaniu konta klient może swobodnie się logować i korzystać z wszelkich możliwości jakie daje mu sklep internetowy.

Klient może bez powodu zażądać usunięcia konta i w takie sytuacji powinien przesłać na adres Olblani, Sebastian Koszela, ul. Osiedlowa 33, 64-223 Kębłowo informację o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usługi konta wraz z wskazaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w sklepie.

Sklep internetowy może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia gdy:

 • klient korzysta ze sklepu internetowego naruszając przepisy i niniejszy regulamin,
 • klient korzysta ze sklepu internetowego naruszając dobro osób trzecich,
 • klient korzysta ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego działanie.

 

Zamówienia

Informacje o produktach znajdujące się na stronach sklepu internetowego Hokus Pokus nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Zamówienia można składać całą dobę. Klient aby zamówić towar powinien dokonać kilku czynności, które mogą być powtarzalne:

Dodanie produktu do koszyka

Wybór sposobu  dostawy

Wybór metody płatności

Wskazać adres dostawy

Po wciśnięciu zamawiam i płacę, zamówienie zostaje złożone. Realizacja zamówienia za pobraniem (tzn. płatność gotówką przy odbiorze towaru) rozpoczyna się niezwłocznie, natomiast w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub płatnością online, po zaksięgowaniu wpłaty. W każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy z klientem.

Zawarcie umowy sprzedaży z klientem następuje w momencie przyjęcia zamówienia, o czym sklep internetowy poinformuje klienta wysyłając wiadomość email z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

W sytuacji braku zamówionego towaru na magazynie i jeżeli klient dokonał już płatności z góry, sklep internetowy zwróci klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zapłaty. Klient w związku z tym nie poniesie żadnych kosztów.

 

Realizacja zamówień, sposób i koszt dostawy

Towary zamawiane w sklepie internetowym są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wybranej przez sprzedawcę firmy kurierskiej lub innego przewoźnika.

Towary zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego  są dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Dostarczenie zamówionego towaru jest odpłatne i koszt dostawy ponosi klient. Informacja o kosztach dostawy zawarta jest na stronach sklepu oraz prezentowana jest podczas składania zamówienia. W przypadku zamówienia powyżej 400 zł, koszt dostawy pokrywa sklep internetowy.

Koszty dostawy są uzależnione od kilku czynników:

 • wielkości i wagi dostarczanego towaru,
 • wybranej metody płatności,
 • wartości zamówienia.

Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są:

 • niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
 • po zaksięgowaniu wpłaty, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności online lub płatności kartą.

Po realizacji zamówienia klient otrzyma od sprzedawcy fakturę sprzedaży w formie elektronicznej, która zostanie wysłana klientowi w wiadomości email.

W przypadku braku dostępności towaru w magazynie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia klienta, sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

 

Ceny i formy płatności

Ceny towarów zamieszczone na stronach sklepu internetowego podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zawsze prezentowane podczas składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów wraz z kosztami dostawy, w przypadku gdy to klient pokrywa koszty dostawy.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary wykorzystując płatności online,  przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą – w powyższych przypadkach realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty.

Klient może również zapłacić za zamówione towary osobiście przy odbiorze wybierając opcję za pobraniem. Wówczas zamówienie jest realizowane zaraz po ukończeniu procesu zamówienia przez klienta.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) klient będący, konsumentem, może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, czyli może skorzystać z tego prawa osoba fizyczna, która dokonuje zakupu nie związanego z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Okres 14 dni rozpoczyna się w momencie gdy klient wszedł w posiadanie zakupionego towaru, bądź wskazana przez niego osoba.   W przypadku umowy, która obejmuje kilka rzeczy, okres ten rozpoczyna się w momencie wejścia w posiadanie przez klienta lub osoby wskazanej przez niego ostatniej rzeczy, bądź części lub partii.

Klient może odstąpić od umowy, korzystając z dostępnego na stronie formularza zwrotu i odsyłając go wraz z towarem na adres: Olblani, Sebastian Koszela, ul. Osiedlowa 33, 64-223 Kębłowo. Klient nie ma obowiązku korzystania z formularza, ważne żeby załączył pismo, w którym wyraża wolę odstąpienia od umowy. Klient powinien to zrobić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru ponosi klient.

W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwróci klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności w tym koszty dostarczenia towaru.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez sprzedawcę z użyciem takiej samej metody płatności jakiej użył klient, chyba że klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z tym zwrotem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia cech i poprawnego funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 o prawach konsumenta nie przysługuje:

 • w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług, jeżeli usługa jest wykonywana za zgoda klienta i został on poinformowany że po zakończeniu wykonywania usługi utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 • w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem  jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta,
 • w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem jest rzecz, która jest dostarczana w opakowaniu, które jest zapieczętowane, a po jego otwarciu rzeczy nie można już zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
 • w odniesieniu do umowy, w której rzeczy po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane zapieczętowane w opakowaniu, które po dostarczeniu zostały otwarte.

Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie wraz z całym kompletem akcesoriów dołączonym przy jego sprzedaży.

 

Reklamacje

Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za dostarczenie klientowi towaru bez wad na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego.

Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty email (info@sklephokuspokus.pl).

Zgłoszenie to powinno zawierać imię nazwisko, adres do korespondencji, adres email, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, preferowany sposób poinformowania o drodze rozpatrzenia reklamacji. Z dokumentem zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu – fakturę sprzedaży. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Klient reklamujący towar zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt wadliwy towar, a wszelkie rozliczenia następują po rozstrzygnięciu reklamacji. Sklep internetowy nie przyjmuje towaru obciążonego opłatą za przesyłkę.

W przypadku gdy będzie brakowało informacji do przeprowadzenia procesu reklamacji, sklep internetowy skontaktuje się z klientem w celu ich uzupełnienia.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z instrukcją na ulotce lub opakowaniu.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia należności

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygnięcia reklamacji i dochodzenia należności:

 1. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem aby polubownie zakończyć spór miedzy klientem, a sklepem internetowym,
 2. może zwrócić się do konsumenckiego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu.

Skorzystanie z polubownego sposobu rozstrzygnięcia sporu jest dobrowolne jednak obie strony konfliktu muszą wyrazić zgodę.

Aby wszcząć postępowanie należy złożyć odpowiedni wniosek  o mediację lub polubowne rozstrzygnięcie sporu  do właściwego terenowo Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Regulamin działania polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Jest to informacja handlowa dotycząca oferowanych produktów przez sklep internetowy oraz aktualnych promocjach. Newsletter jest wysyłany na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.

Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres poczty elektronicznej bądź zrezygnować z Newsletteru.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe klienta podane podczas rejestracji są przetwarzane przez Olblani Sebastian Koszela  ul. Osiedlowa 33, 64-223 Kębłowo, NIP 923 161 91 87, REGON 381041021, który jest administratorem danych osobowych.

Aby prawidłowo zarejestrować konto czy zamówić towar niezbędne jest podanie przez klienta danych osobowych i wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne aby przeprowadzić rejestrację, zamówić towar i zrealizować zamówienie.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

W przypadku gdy klient wyraził zgodę na przesyłanie oferty handlowej na jego pocztę elektroniczną w formie Newsletteru, jego adres email podany podczas rejestracji jest dodany do listy i wykorzystywany w celach marketingowych.

Wyrażenie zgody przez klienta na przetwarzanie danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia.

Dane osobowe klienta pozyskane przez Olblani Sebastian Koszela będącego administratorem danych osobowych będą przetwarzane w konkretnych celach i są one opisane szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej na stronie sklepu.

Klient ma prawo do uzyskania informacji w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe. Przysługuje mu również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.

Olblani reprezentowane przez Sebastian Koszela jako administratora danych osobowych ma prawo je powierzyć innemu podmiotowi, z którym współpracuje w celu realizacji świadczonych usług m. in. realizacja i wysyłka zamówienia, wysyłka informacji handlowej.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies, których celem jest ułatwienie klientowi korzystania z serwisu, dopasowanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwania klienta, a także badania ruchu klientów w obrębie sklepu.

Odpowiednie ustawienie oprogramowania a w szczególności przeglądarki internetowej klienta jest automatycznie wyrażeniem zgody na stosowanie plików typu Cookies.

Klient może w każdej chwil ustawić tak przeglądarkę aby blokowała tego typu pliki i ostrzegać przed zapisywaniem na urządzeniu. Jednak w takiej sytuacji może się zdarzyć, że użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich możliwości jakie daje serwis, a ostatecznie może zostać zablokowane wyświetlanie podstron serwisu.

 

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu w formie która umożliwia pobranie i odtwarzanie.

Sklep internetowy Hokus Pokus zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie z przyczyn prawnych lub związanych z organizacją sklepu. Gdy regulamin ulegnie zmianie klient zostanie poinformowany o jego zmianie poprzez umieszczenie nowego regulaminu na stronie sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku klientów będących konsumentami również przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Regulamin wchodzi w życia z dniem 19.08.2019.